author

CharmAdmin

อาชีวศึกษา : คหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตร์(คหกรรม)เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี : วิทยาการจัดการ (การตลาด) ปริญญาโท : MBA.